תנודות סביב שיווי משקל יציב

Loading...
En provenance du cours de Université de Tel Aviv
Basic Notions in Physics - רעיונות מרכזיים בפיזיקה
35 notes
À partir de la leçon
רעיון האוניברסליות בפיזיקה - חלק א': תנודות

Rencontrer les enseignants

  • Ron Lifshitz, Ph.D.
    Ron Lifshitz, Ph.D.
    Professor of Physics
    Raymond and Beverly Sackler School of Physics & Astronomy